บทสวดมนต์ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พุทธวจน สาธยายธรรม

บทสวดมนต์ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปัชชะติ

ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้

อะระหัง

เป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทโธ

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชชาจะระณะสัมปันโน

เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

สุคะโต

เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี

โลกะวิทู

เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ

เป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึก

อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

สัตถา เทวะมะนุสสานัง

เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

พุทโธเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยธรรม

ภะคะวา

เป็น ผู้มีความจําเริญ จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

โส อิมัง โลกัง

ตถาคตนนั้ ทําให้แจ้งซึ่งโลกนี้

สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง๎

สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง

กับทั้งเทวดา มาร พรหม หมู่สัตว์

พร้อมทั้งสมณพราหมณ์

ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง

เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์

สะยัง อภิญญา

ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว

สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทสิ

สอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตาม

โส ธัมมัง เทเสสิ

ตถาคตนนั้ แสดงธรรม

อาทิกัล๎ยาณัง

ไพเราะในเบื้องต้น

มัชเฌกัล๎ยาณัง

ไพเราะในท่ามกลาง

ปะรโยสานะกัล๎ยาณัง

ไพเราะในที่สุด

สาตถัง สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง

ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง ปะกาเสติ

ทรงประกาศพรหมจรรย์ คือ

แบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ

บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง

พร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ ดังนี้

จบบทสวดมนต์ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

 

 

อ้างอิง : watnapp.com

รูปภาพ : pexels.com

 

บทสวดมนต์

บทความที่ใกล้เคียง

Scroll to Top