พุทธวจน บทสวดเพื่อผู้เจ็บไข้ ธรรมะ ก่อนนอน

ธรรมะ ก่อนนอน พุทธวจน บทสวดเพื่อผู้เจ็บไข้

ยังกัญจิ ภิกขะเว ทุพพะลัง คิลานะกัง 

ปัญจะ ธัมมา นะ วิชะหันติ

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าธรรมห้าประการ 

ไม่เว้นห่างไปเสีย จากคนเจ็บไข้

ทุพพลภาพคนใด

ตัสเสตัง ปาฏิกังขัง นะจิรัสเสวะ

ข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้ 

ต่อการไม่นานเทียว คือ

อาสะวานัง ขะยา อะนาสะวัง เจโตวิมุตติง 

ปัญญาวิมุตติง

เขาจักกระทำให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติ 

ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้

ทิฏเฐวะ ธัมเม สะยัง อภิญญา สัจฉิกัต๎วา 

อุปะสัมปัชชะ วิหะริสสะติ

เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 

ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ 

เข้าถึงแล้ว แลอยู่ต่อกาลไม่นานเทียว

กะตะเม ปัญจะ อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ

ธรรมห้าประการนั้นเป็นอย่างไรเล่า 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้

อะสุภานุปัสสี กาเย วิหะระติ

เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่งามในกาย

อาหาเร ปฏิกกูละสัญญี

เป็นผู้มีปกติสำคัญว่า ปฏิกูลในอาหาร

สัพพะโลเก อะนะภิระตะสัญญี

เป็นผู้มีปกติสำคัญว่า ไม่น่ายินดี ในโลกทั้งปวง

สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจานุปัสสี

เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยง ในสังขารทั้งหลาย

มะระณะสัญญา โข ปะนัสสะ อัชฌัตตัง 

สุปัฏฐิตา โหติ

มีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกาย 

แล้วเห็นการเกิดดับภายใน

ยังกัญจิ ภิกขะเว ทุพพะลัง คิลานะกัง 

อิเม ปัญจะ ธัมมา นะ วิชะหันติ

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมห้าประการ

ไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้

ทุพพลภาพคนใด

ตัสเสตัง ปาฏิกังขัง นะจิรัสเสวะ

ข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้

ต่อกาลไม่นานเทียว คือ

อาสะวานัง ขะยา อะนาสะวัง เจโตวิมุตติง 

ปัญญาวิมุตติง

เขาจักกระทำให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติ 

ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้

ทิฏเฐวะ ธัมเม สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัตวา๎ 

อุปะสัมปัชชะ วิหะริสสะตีติ

เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 

ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ 

เข้าถึงแล้ว แลอยู่.

ธรรมะ ก่อนนอน พุทธวจน บทสวดเพื่อผู้เจ็บไข้

พุทธวจน บทสวดเพื่อผู้เจ็บไข้ ธรรมะ ก่อนนอน

 

บทสวดมนต์บาลี

 

ที่มา : www.buddhawajana-cri.com

Scroll to Top