พุทธวจน บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม ธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้า

พุทธวจน บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม ธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้า

 

เย หิ เกจิ อานันทะ เอตะระหิ วา มะมัจจะเย วา
อานนท์ ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตาม
อัตตะทีปา วิหะริสสันติ อัตตะสะระณา อะนัญญะสะระณา
จักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ
ธัมมะทีปา ธัมมะสะระณา อะนัญญะสะระณา
มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่
ตะมะตัคเคเมเต อานันทะ ภิกขุ ภะวิสสันติ เย เกจิ สิกขากามาติ
อานนท์ ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา ภิกษุพวกนั้น จักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล

 

พุทธวจน บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม ธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้า

 

บทสวดมนต์

 

ที่มา : http://buddhawajana-cri.com/article-detail.php?id=2145

 

Scroll to Top