รู้จักกับ Burnout ภาวะ หมดไฟในการทำงาน
Health

Burnout รู้จักกับภาวะ หมดไฟในการทำงาน

หมดไฟในการทำงาน หรือ Burnout Syndrome ซึ่งอาการนี้ไม่ไม่ใช่โรคซึมเศร้า แต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงาน โดยมีอาการหลัก 3 อาการ ดังนี้ รู้สึกสูญเสียพลังงาน มีภาวะอ่อนเพลียเวลาทำงาน มีความรู้สึกต่อต้านและมองตนเองในทางลบ ขาดแรงจูงใจในการทำงาน มีปฏิสัมพันธ์ในการทำงานที่แย่ลง คนทำงานอาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหมดไฟหากรู้สึกว่า-ภาระงานหนัก ต้องทำในเวลาเร่งรีบ ขาดอำนาจในการตัดสินใจ และมีปัญหาการเรียงลำดับความสำคัญของงาน ไม่ได้รับการตอบแทน […]