Happiest Minds

ขอขมากรรม และอธิษฐานจิตแก่ผู้ที่เราเคยล่วงเกินทั้งกาย วาจา และใจ

ขอขมากรรม และอธิษฐานจิตแก่ผู้ที่เราเคยล่วงเกินทั้งกาย วาจา ใจ ใช้สวดพาวนาอยู่เป็นประจำเพื่อ ขอขมากรรม และอธิฐานจิตแก่ผู้ที่คุณได้เคยล่วงเกินไว้ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามจากกรรมที่เคยทำไว้ทั้งในอดีตภพชาติที่แล้วหรือในชาติปัจจุบัน อธิฐานเพื่อขอขมาให้เเก่กรรมเหล่านั้นจงหลุดพ้นจากการจองเวรซึ่งกันและกัน นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (กล่าว 3 ครั้ง) สัพพัง อะปะระธัง ขะมะถะ […]