ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เสียงสวดธรรมนองบาลี ไพเราะ
Happiest Minds

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ทำนองอินเดีย] – พระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้า

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (กงล้อแห่งธรรม) เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดประการเดียวของพระพุทธศาสนา หมายถึง การเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าในป่าสารนาถ โดยมีใจความสำคัญของพระสูตรนี้ก็คือ อริยสัจ ๔ ซึ่งกล่าวถึงและแสดงถึงการวางแนวทางพื้นฐานของพระพุทธศาสนาในการแสดงออกเชิงสูตร พระสูตรนี้ยังหมายถึงแนวความคิดทางสายกลาง ความไม่เที่ยง และการเป็นที่พึ่งแห่งตน ตามประเพณีของชาวพุทธ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนานี้ในวันอาสาฬหบูชา ในเดือนอาชาธะ ณ สถานพักพิงกวางในเมืองอิสิปตนะ นั่นคือเจ็ดสัปดาห์หลังจากที่พระพุทธเจ้าบรรลุการตรัสรู้ ซึ่งมีผู้ฟังธรรมประกอบด้วยสมณะทั้ง ๕ คน […]