ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เสียงสวดธรรมนองบาลี ไพเราะ
Happiest Minds

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ทำนองอินเดีย] – พระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้า

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (กงล้อแห่งธรรม) เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดประการเดียวของพระพุทธศาสนา หมายถึง การเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าในป่าสารนาถ โดยมีใจความสำคัญของพระสูตรนี้ก็คือ อริยสัจ ๔ ซึ่งกล่าวถึงและแสดงถึงการวางแนวทางพื้นฐานของพระพุทธศาสนาในการแสดงออกเชิงสูตร พระสูตรนี้ยังหมายถึงแนวความคิดทางสายกลาง ความไม่เที่ยง และการเป็นที่พึ่งแห่งตน ตามประเพณีของชาวพุทธ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนานี้ในวันอาสาฬหบูชา ในเดือนอาชาธะ ณ สถานพักพิงกวางในเมืองอิสิปตนะ นั่นคือเจ็ดสัปดาห์หลังจากที่พระพุทธเจ้าบรรลุการตรัสรู้ ซึ่งมีผู้ฟังธรรมประกอบด้วยสมณะทั้ง ๕ คน […]

ธรรมะ ของพระพุทธเจ้า
Happiest Minds

ธรรมะ ยังดำเนินต่อไป บทสวดมนต์บาลี ทำนองไพเราะ

ธรรมะ ยังดำเนินต่อไป บทสวดมนต์บาลี ทำนองไพเราะ เถรวาท หรือ “หลักคำสอนของผู้เฒ่า” คือการที่สำนักพระพุทธศาสนาได้รับแรงบันดาลใจจากพระคัมภีร์จากพระไตรปิฎกหรือพระไตรปิฎก ธรรมะ ซึ่งนักนักปราชญ์เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ นิกายเถรวาทเป็นศาสนาหลักในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย เมียนมาร์/พม่า กัมพูชา และลาว) รวมทั้งศรีลังกามาเป็นเวลานับพันปี ปัจจุบันมีชาวพุทธนิกายเถรวาทกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา

Scroll to Top