สัพพมงคลคาถา | ภะวะตุสัพ บทสวดเมตตา ให้พร พร้อมคำแปล ภวตุ สพฺพมงฺคลํขอ  สรรพมงคลจงมีแก่ท่าน รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา
Happiest Minds

สัพพมงคลคาถา | ภะวะตุสัพ บทสวดเมตตา ให้พร พร้อมคำแปล

สัพพมงคลคาถา | ภะวะตุสัพ บทสวดเมตตา ให้พร พร้อมคำแปล   ภวตุ สพฺพมงฺคลํขอ  สรรพมงคลจงมีแก่ท่าน รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สพฺพพุทฺธานุภาเวน ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง สพฺพธมฺมานุภาเวน ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง สพฺพสงฺฆานุภาเวน ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง สทา […]