Tagged: บทสวดมนต์ตอนเช้า

เพลงพุทธคยา บทสวดมนต์ลังกา ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร 0

เพลงพุทธคยา บทสวดมนต์ลังกา ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

เพลงพุทธคยา บทสวดมนต์ลังกา ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร คือพระสูตรที่สำคัญและเป็นที่นิยมยิ่งในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ชื่อ “ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร”...

มงคลจักรวาลใหญ่

มงคลจักรวาลใหญ่ สวดสะเดาะเคราะห์ให้ตนเองได้ครอบจักรวาล ทั้งการเงิน การงาน ความรัก

มงคลจักรวาลใหญ่ บทสวดมนต์ สวดสะเดาะเคราะห์ให้ตนเองได้ครอบจักรวาล ทั้งการเงิน การงาน...