บทสวดมนต์

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เสียงสวดธรรมนองบาลี ไพเราะ
Happiest Minds

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ทำนองอินเดีย] – พระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้า

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (กงล้อแห่งธรรม) เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดประการเดียวของพระพุทธศาสนา หมายถึง การเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าในป่าสารนาถ โดยมีใจความสำคัญของพระสูตรนี้ก็คือ อริยสัจ ๔ ซึ่งกล่าวถึงและแสดงถึงการวางแนวทางพื้นฐานของพระพุทธศาสนาในการแสดงออกเชิงสูตร พระสูตรนี้ยังหมายถึงแนวความคิดทางสายกลาง ความไม่เที่ยง และการเป็นที่พึ่งแห่งตน ตามประเพณีของชาวพุทธ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนานี้ในวันอาสาฬหบูชา ในเดือนอาชาธะ ณ สถานพักพิงกวางในเมืองอิสิปตนะ นั่นคือเจ็ดสัปดาห์หลังจากที่พระพุทธเจ้าบรรลุการตรัสรู้ ซึ่งมีผู้ฟังธรรมประกอบด้วยสมณะทั้ง ๕ คน […]

เพลงพุทธคยา บทสวดมนต์ลังกา ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร
Happiest Minds

เพลงพุทธคยา บทสวดมนต์ลังกา ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

เพลงพุทธคยา บทสวดมนต์ลังกา ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร คือพระสูตรที่สำคัญและเป็นที่นิยมยิ่งในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ชื่อ “ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” มีความหมายตามตัวอักษรว่า “พระสูตรอันเป็นหัวใจแห่งปฏิปทาอันยวดยิ่งแห่งความรู้แจ้ง” ในภาษาอังกฤษมักแปลโดยสังเขปว่า “หฤทัยสูตร” (The Heart Sūtra) พระสูตรนี้มักได้รับการยอมรับว่าเป็นพระสูตรที่มีผู้รู้จักและนิยมที่สุดมากกว่าพระสูตรใดของพุทธศาสนา     เตยะทา โอม คะเต คะเต ปาระคะเต

ธรรมะ ของพระพุทธเจ้า
Happiest Minds

ธรรมะ ยังดำเนินต่อไป บทสวดมนต์บาลี ทำนองไพเราะ

ธรรมะ ยังดำเนินต่อไป บทสวดมนต์บาลี ทำนองไพเราะ เถรวาท หรือ “หลักคำสอนของผู้เฒ่า” คือการที่สำนักพระพุทธศาสนาได้รับแรงบันดาลใจจากพระคัมภีร์จากพระไตรปิฎกหรือพระไตรปิฎก ธรรมะ ซึ่งนักนักปราชญ์เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ นิกายเถรวาทเป็นศาสนาหลักในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย เมียนมาร์/พม่า กัมพูชา และลาว) รวมทั้งศรีลังกามาเป็นเวลานับพันปี ปัจจุบันมีชาวพุทธนิกายเถรวาทกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา

บูชาพระพิฆเนศ คเณศา มนตร เสียงสวดดั้งเดิมแบบอินเดีย
Happiest Minds, Uncategorized

บูชาพระพิฆเนศ คเณศา มนตรา เสียงสวดดั้งเดิมแบบอินเดีย

บทสวด บูชาพระพิฆเนศ เสียสวดดั้งเดิมแบบอินเดียโบราณ   Ganesha Mantra  โอมปารวตี ปัตตเย ฮารา ฮารา ฮารา มหาเดพ กาจะนานัม ภูตะกะนาดิเสวะตัม กะปิตะจัมปู ผะละจารุภักษะณัม อุมาสุตัม โศกะวินาศะ การะกัม นะมามิ

Happiest Minds

ขอขมากรรม และอธิษฐานจิตแก่ผู้ที่เราเคยล่วงเกินทั้งกาย วาจา และใจ

ขอขมากรรม และอธิษฐานจิตแก่ผู้ที่เราเคยล่วงเกินทั้งกาย วาจา ใจ ใช้สวดพาวนาอยู่เป็นประจำเพื่อ ขอขมากรรม และอธิฐานจิตแก่ผู้ที่คุณได้เคยล่วงเกินไว้ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามจากกรรมที่เคยทำไว้ทั้งในอดีตภพชาติที่แล้วหรือในชาติปัจจุบัน อธิฐานเพื่อขอขมาให้เเก่กรรมเหล่านั้นจงหลุดพ้นจากการจองเวรซึ่งกันและกัน นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (กล่าว 3 ครั้ง) สัพพัง อะปะระธัง ขะมะถะ

คำกราบพระรัตนตรัย บทสวดมนต์แปล อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
Happiest Minds

คำกราบพระรัตนตรัย บทสวดมนต์แปล อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

คำกราบพระรัตนตรัย บทสวดมนต์แปล อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ; พุทธัง ภควันตัง อะภิวาเทมิ. ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา

บทสวดมนต์
Happiest Minds

บทสวดมนต์ มงคลสูตร พร้อมคำเเปล

บทสวดมนต์ มงคลสูตร พร้อมคำเเปล (หันทะ มะยัง มังคะละสุตตะปาฐัง ภะณามะ เส) พะหู เทวา มะนุสสา จะ มังคะลานิ อะจินตะยุง อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมัง เทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า หมู่เทวดาและมนุษย์มากหลาย

บทสวดมนต์ก่อนนอน แผ่เมตตา นั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศล
Happiest Minds

บทสวดมนต์ก่อนนอน แผ่เมตตา นั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศล

บทสวดมนต์ก่อนนอน แผ่เมตตา นั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศล คำบูชาพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ   

บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา พุทธวจน คำสอนของพระพุทธเจ้า
Happiest Minds

บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา พุทธวจน คำสอนของพระพุทธเจ้า

บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา พุทธวจน คำสอนของพระพุทธเจ้า สิยา โข ปะนานันทะ ตุม๎หากัง อานนท์ ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า เอวะมัสสะ อะตีตะสัตถุกัง ปาวะจะนัง นัตถิ โน สัตถาติ ธรรมวินัยของพวกเรา มีพระศาสดา ล่วงลับไปแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา

คาถาบูชาดวงชะตา (คาถาพิชัยสงคราม) บทสวดมนหนุนดวงชะตา
Happiest Minds

คาถาบูชาดวงชะตา (คาถาพิชัยสงคราม) บทสวดหนุนดวงชะตา

คาถาบูชาดวงชะตา (คาถาพิชัยสงคราม) บทสวดหนุนดวงชะตา หากว่าคุณรู้สึกทุกข์ใจ มองไปทางไหนก็ดูไร้ความหวัง บางครั้งความรู้สึกเหล่านี้อาจเป็นช่วงเวลาดวงตกของชีวิตตามดวงชะตา สามารถแก้ไขเบื้องต้นด้วย คาถาบูชาดวงชะตา หมั่นสวดเป็นประจำอานุภาพคาถานี้อยู่เหนือศัตรู จะสามารถทำให้กรรมนั้นเบาบางลง เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ดวงตกหรือผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งว่ากันว่าจะได้รับชัยชนะในทุกประการ     นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ

Scroll to Top