มงคลจักรวาลน้อย แผ่เมตตา บทสวดมนต์แห่งความสำเร็จ

มงคลจักรวาลน้อย แผ่เมตตา แก่สรรพสิ่งทั่วจักรวาล สัพพะพุทธานุภาเวนะ  สัพพะธัมมานุภาเวนะ ...