Happiest Minds

บทสวดมนต์ ไต่ซือไต่ปุย ขอพรพระแม่กวนอิม 观音 บูชาเสริมลาภ ให้ชีวิตราบรื่น

บทสวดมนต์ ขอพรพระแม่กวนอิม ไต่ซือไต่ปุย 观音 บูชาเสริมลาภ ให้ชีวิตราบรื่น  นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ ) นำโม ไต่ชือ ไ๋ต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ […]