buddhawajana

คําสอนพระพุทธเจ้า
Happiest Minds

พุทธวจน คําสอนพระพุทธเจ้า บทสวด อธิษฐานความเพียร

พุทธวจน บทสวด อธิษฐานความเพียร คําสอนพระพุทธเจ้า   ท๎วินนาหัง ภิกขะเว ธัมมานัง อุปัญญาสิง ภิกษุทั้งหลาย เรายังรู้สึกได้อยู่ ซึ่งธรรมสองอย่าง คือ ยา จะ อะสันตุฏฐิตา กุสะเลสุ ธัมเมสุ ความไม่รู้จักอิ่มจักพอ ในกุศลธรรมทั้งหลาย ยา […]

บทสวดมนต์
Happiest Minds

บทสวดมนต์ ธรรมเทศนา พุทธวจน : บทสวดความสิ้นสุดแห่งโลก

บทสวดมนต์ พุทธวจน : บทสวดความสิ้นสุดแห่งโลก นิสสิตัสสะ จะลิตัง ความหวั่นไหว ย่อมมี แก่บุคคล ผู้อันตัณหาและทิฏฐิ อาศัยแล้ว อะนิสสิตัสสะ จะลิตัง นัตถิ ความหวั่นไหว ย่อมไม่มี แก่บุคคล ผู้อันตัณหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยแล้ว จะลิเต

ธรรมะ ก่อนนอน พุทธวจน บทสวดเพื่อผู้เจ็บไข้
Happiest Minds

พุทธวจน บทสวดเพื่อผู้เจ็บไข้ ธรรมะ ก่อนนอน

ธรรมะ ก่อนนอน พุทธวจน บทสวดเพื่อผู้เจ็บไข้ ยังกัญจิ ภิกขะเว ทุพพะลัง คิลานะกัง  ปัญจะ ธัมมา นะ วิชะหันติ ภิกษุทั้งหลาย ถ้าธรรมห้าประการ  ไม่เว้นห่างไปเสีย จากคนเจ็บไข้ ทุพพลภาพคนใด ตัสเสตัง ปาฏิกังขัง นะจิรัสเสวะ

พระธรรม
Happiest Minds

บทสวดระลึกถึง พระธรรม พุทธวจน สาธยายธรรม

บทสวดระลึกถึง พระธรรม ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันทิฏฐิโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง อะกาลิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ ไม่จำ กัดกาล เอหิปัสสิโก เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด โอปะนะยิโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว

Scroll to Top