บทกรวดน้ำ อิมินา พร้อมคำแปล สวดแผ่เมตตาเเก่เจ้ากรรมนายเวรทุกรูปแบบ

บทกรวดน้ำ อิมินา พร้อมคำแปล

บทกรวดน้ำ อิมินา การกรวดน้ํา หลังจากที่เราได้ทำบุญแล้วถือเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทุกรูปแบบ เพื่อให้สิ่งต่างๆ รวมถึงดวงวิญญานได้รับผลบุญนั้นแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ภพภูมิใดก็ตาม บุญจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตหรือดวงวิญญานเหล่านั้นได้รับกรรมดีๆ นี้ที่เราตั้งใจอุทิศ กรวดน้ำ ไปให้

 

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา
(ด้วยบุญนี้ อุททิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ)

อาจะริยูปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา  (ปิยา มะมัง)
(และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ)

สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ
(สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ)

พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา
(พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล)

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
(ยมราช มนุษย์มิตร ผุ้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ)

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
(ขอให้สุขศานติ์ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน บุญผองที่ข้าทำจงอำนวยศุภผล)

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง
(ให้สุขสามอย่างล้น ให้ลุถึงนิพพานพลัน)

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ
(ด้วยบุญนี้ที่เราทำ และอุทิศให้ปวงสัตว์)

ขิปปังหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
(เราพลันได้ ซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปาทาน)

เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
(สิ่งชั่วในดวงใจ กว่าเราจะถึงนิพพาน)

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
(มลายสิ้นจากสันดาน ทุกๆ ภพ ที่เราเกิด)

อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา
(มีจิตตรง และสติปัญญาอันประเสริฐ พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย)

มารา ละภันตะ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม
(โอกาสอย่าพึงมี แก่หมูมารทั้งสิ้นทั้งหลาย เป็นช่อง ประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจม)

พุทธาทิปะวะโร นาโถธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
(พระพุทธผู้วรนาถ พระธรรมที่พึ่งอุดม)

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
(พระปัจเจกะพุทะสมทบ พระสงฆ์ ที่ผึ่งพยอง)

เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา
(ด้วยอานุภาพนั้น อย่าเปิดโอกาสให้แก่มาร  เทอญ)

จบ บทกรวดน้ำ อิมินา

บทกรวดน้ำ อิมินา พร้อมคำแปล สวดแผ่เมตตาเเก่เจ้ากรรมนายเวรทุกรูปแบบ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ที่มา : http://www.mahamongkol.com/m/content.php?id=127

Scroll to Top