บทสวดมนต์ ธรรมเทศนา พุทธวจน : บทสวดความสิ้นสุดแห่งโลก

บทสวดมนต์ พุทธวจน : บทสวดความสิ้นสุดแห่งโลก

นิสสิตัสสะ จะลิตัง
ความหวั่นไหว ย่อมมี แก่บุคคล ผู้อันตัณหาและทิฏฐิ อาศัยแล้ว
อะนิสสิตัสสะ จะลิตัง นัตถิ
ความหวั่นไหว ย่อมไม่มี แก่บุคคล ผู้อันตัณหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยแล้ว
จะลิเต อะสะติ ปสสัทธิ
เมื่อความหวั่นไหวไมมี ปัสสัทธิ ย่อมมี
ปสสัทธิยา สะติ นะติ นะ โหติ
เมื่อปัสสัทธิมี ความน้อมไป ย่อมไม่มี
นะติยา อะสะติ อาคะติคะติ นะ โหติ
เมื่อความน้อมไปไม่มี การมาและการไปย่อมไม่มี
อาคะติคะติยา อะสะติ จุตูปะปาโต นะ โหติ
เมื่อการมาและการไปไม่มี การเคลื่อน และการเกิดขึ้น ย่อมไม่มี
จุตูปะปาเต อะสะติ เนวิธะ นะ หุรัง นะ อุภะยะมันตะเร
เมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มี อะไรๆ ก็ ไม่มี ในโลกนี้ ไม่มี ในโลกอื่น ไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง
เอเสวันโต ทุกขัสสะ 
นั่นแหละ คือ ที่สุดแห่งทุกข ละ.

 

บทสวดมนต์ ธรรมเทศนา พุทธวจน

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ที่มา : http://www.buddhawajana-cri.com/article-detail.php?id=4609

Scroll to Top