ขอขมากรรม และอธิษฐานจิตแก่ผู้ที่เราเคยล่วงเกินทั้งกาย วาจา และใจ

ขอขมากรรม และอธิษฐานจิตแก่ผู้ที่เราเคยล่วงเกินทั้งกาย วาจา ใจ ใช้สวดพาวนาอยู่เป็นประจำเพื่อ...