คาถาพระสุนทรีวาณี สร้างปัญญาบารมี เกิดสติในการเรียนรู้
Happiest Minds

คาถาพระสุนทรีวาณี สร้างปัญญาบารมี เกิดสติในการเรียนรู้

คาถา พระสุนทรีวาณี สร้างปัญญาบารมี เกิดสติในการเรียนรู้ พระสุนทรีวาณี หรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่า นางสุนทรีวาณี เป็นเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธในประเทศไทย มีหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎก โดยมีต้นกำเนิดจากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ลักษณะเป็นเทพธิดามีพระวรกายสีขาวบริสุทธ์ ฉลองพระองค์ดั่งนางกษัตรีย์ในศิลปะไทย อาภรณ์สีขาว มีสองกร หัตถ์ขวาแสดงอาการกวักเรียก (ต่อมาเปลี่ยนเป็นวิตรรกมุทรา) หัตถ์ซ้ายทรงดวงแก้วไว้ในหัตถ์วางบนเพลา โดยลักษณะและคติความเชื่อของนางพระสุนทรีวาณีนี้ คล้ายคลึงกับคติการบูชาพระสรัสวดีในศาสนาฮินดู ศาสนาเชน ศาสนาพุทธแบบทิเบต ศาสนาพุทธแบบพม่า และเบ็นไซเต็งในพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่น พุทธศาสนาแบบจีน และลัทธิชินโต   คาถาบูชาพระสุนทรีวาณี คาถานี้เป็นคาถาที่จะช่วยให้เกิดความรู้ความมีสติแต่ผู้ที่ใช้สวดอยู่เป็นประจำ ตั้ง นะโม 3 จบ […]