Happiest Minds

บทสวดมนต์ คำอาราธนาศีล 5 บุญแก่ผู้รักษาศีล

คำอาราธนาศีล 5 บุญใหญ่แก่ผู้รักษาศีล มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ ตะติยัมปิ […]