คาถาพระสุนทรีวาณี สร้างปัญญาบารมี เกิดสติในการเรียนรู้

คาถา พระสุนทรีวาณี สร้างปัญญาบารมี เกิดสติในการเรียนรู้ พระสุนทรีวาณี หรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่า นางสุนทรีวาณี เป็นเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธในประเทศไทย มีหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎก...